عبدا... طالبیان
شماره تماس: 53514900- 031 شماره داخلی: 4 ( روزهای شنبه تا دوشنبه)

شرح وظایف:

1-    بررسی و رفع نقص پرونده های متشکله از ناحیه حفاظت و یگان حفاظت
2-    شرکت در جلسه دادگاهها، دادسرا، شورای حل اختلاف و ادای توضیحات در خصوص پروند های جریانی علیه اداره و بلعکس
3-    هماهنگی با کارشناس رسمی دادگستری به منظور اجرای قرار کارشناسی، معاینه محل، تامین دلیل و ...
4-    تهیه آمار اعم از شرکت در جلسات، معاینه محل، تنظیم دادخواست خلع ید، قلع و قمع، ضررو زیان و ...
5-    تنظیم دادخواست خلع ید، قلع و قمع، ضرر وزیان، اجرت المثل ایام تصرف در خصوص پرونده های ماده 34 و 32 و اراضی واگذاری امور اراضی که مازاد بر تصرف خواهند داشت
6-    تنظیم شکواییه علیه متصرفین اراضی ملی


 
بازدید : 211
15 مهر 1394 ساعت 12:45 ب.ظ