امان ا... نیکرو
 
تلفن تماس: 53514900 داخلی شماره 6

شرح وظایف:

1- پیگیری اعتبارات مورد نیاز در جهت اجرای پروژه های منابع طبیعی در قالب تملک دارایی استان از طریق فرمانداری شهرستان و همچنین پیگیری اعتبارات ملی از طریق اداره کل و نظارت بر هزینه کرد در پروژه های مورد نظر
2- شناسایی و جانمایی اراضی مورد درخواست افراد حقیقی و حقوقی در راستای واگذاری در قالب کمیسیونهای شهرستان و استان
3- اجراء مقررات ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و ساير كميسيونهايي كه برابر قانون به عهده اداره منابع طبيعي شهرستان مي باشد؛
4- نظارت بر حفظ و حراست از جنگلها و مراتع و پاركها و تفرجگاههاي جنگلي موجود در حوزه استحفاظي؛
5- نظارت بر حسن اجراي طرحهاي جنگل كاري و توليد بذور ، نهال ، مرتعداري ، تثبيت شن و بهره برداري؛
6- تهيه و تنظيم برنامه ها و پروژه هاي لازم متناسب با حوزه استحفاظي و پيگيري و تصويب و تأمين اعتبار لازم؛
7- پيگيري اجراي مقررات 13 و 39 در خصوص صدور سند و مالكيت اراضي ملي از طريق اداره ثبت اسناد؛
8- جمع آوري اطلاعات لازم و آمارهاي مورد نياز در خصوص طرحهاي موجود در شهرستان پيگيري صدور پروانه چراي دام از طريق مميزي و تنسيق مراتع و قوانين و مقررات؛
9- ساماندهي نيروها و امكانات اداره در راستاي وظايف محوله و كنترل و نظارت بر حسن انجام وظايف افراد ايجاد هماهنگي پرسنل اداره؛
10- شركت در جلسات مسؤلين شهرستان، شوراي اداري، شوراي كشاورزي و شوراي هماهنگي جهاد كشاورزي و
11- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق